THÔNG BÁO: THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày tạo: 16-03-2019

Các Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo giấy CMND, giấy uỷ quyền (nếu có) để công tác kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

THÔNG BÁO

 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

      Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

       Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau.

1. Thời gian và địa điểm:

     - Thời gian: 09 giờ 00 thứ bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019.

     - Địa điểm: Hội trường tầng 4, Côngty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.          

2. Nội dung Đại hội:

      a)  Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019;

      b)  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán; Mức chi trả cổ tức năm 2018;

      c)   Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;

      d)  Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018; Đề xuất chi trả thù lao năm 2019 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

      e)   Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

      f)   Các vấn đề quan trọng khác.

3. Đăng ký tham dự Đại hội:

       - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội của Công ty). Fax hoặc email gửi về Công ty trước 16h ngày 19/3/2019 theo địa chỉ:

       Công ty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

       Điện thoại:      02343.864.957          Fax:   02343.864.338                                   

       Liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Hậu, ĐT:0905.363.178, Email: hauns@huegatex.com.vn.

      - Các Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo giấy CMND, giấy uỷ quyền (nếu có) để công tác kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

 4. Chương trình họp và tài liệu Đại hội: Xin truy cập mục “Thông tin cổ đông” tại Website Công ty, địa chỉ: www.huegatex.com.vn hoặc liên hệ phòng Văn thư nhận tài liệu kể từ ngày 15/03/2019.

            Các cổ đông, cổ đông được ủy quyền tại các đơn vị sắp xếp thời gian bố trí công việc tham dự đầy đủ và đúng giờ quy định.      

 

Nơi nhận:                                                                                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như trên;                                                                                                              CHỦ TỊCH         

- Lưu VT.                                                                                                  

                                                                                                                                   Đã Ký

 

                                                                                                                        NGUYỄN BÁ QUANG

            

 

Tài liệu download tại đây: Tải về

Các tin khác

Chứng nhận đạt được
Liên kết website
Thống kê truy cập
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - P. Thủy Dương - TX Hương Thủy - TT. Huế 
ĐT: 0234.3.864.337 - Fax: 0234.3.864.338 

Mang đến lợi ích cho khách hàng bằng sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.
Đem lại lợi nhuận cho nhà đầu tư và tạo môi trường làm việc thân thiện, tin cậy, chế độ đãi ngộ tương xứng, cơ hội thăng tiến cho mọi người lao động.
THỊNH VƯỢNG KHÁCH HÀNG - PHỒN VINH CÔNG TY - HÀI HÒA LỢI ÍCH